Month: January 2022

ทนายคดีอาญา

คดีอาญา หมายถึงคดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายอื่นใดตามพระราชบัญญัติต่างๆที่มีโทษทางอาญา เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น ซึ่งโทษทางอาญานั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกันคือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน และประเภทของคดีอาญานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือคดีอาญาแผ่นดิน เป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้เช่นคดีฆ่าคนตาย หรือคดีลักทรัพย์ และคดีอาญาอีกประเภทหนึ่งก็คือคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัว เป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ เช่น คดียักยอก ฉ้อโกง เช็ค เป็นต้น ว่ากันแล้วการต่อสู้ในคดีอาญาเพื่อให้เกิดผลแพ้ชนะคดีสักเรื่องหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว บางคดีก็ยากแก่การเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน บางคดีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ยอมมาเบิกความเพราะความกลัว หรือไม่อยากจะยุ่งยากยุ่งเกี่ยวด้วย ลำพังเพียงแค่จำเลยมาเบิกความเป็นพยานเพียงปากเดียวน้ำหนักความน่าเชื่อถือก็น้อยแสนน้อย ศาลก็ไม่เชื่อว่าจำเลยจะเบิกความตามความจริง ท้ายสุดจำเลยก็ต้องแพ้คดีติดคุกไปก็มี ดังนั้น ทนายความ นักกฎหมาย จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนยุติธรรมที่จะช่วยเหลือและปกป้องผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขาได้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาจารย์พบทนายความและนักกฎหมายที่ยังไม่เข้าใจถึงการว่าความในดีอาญาอย่างถ่องแท้ ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของการว่าความในคดีอาญากับคดีแพ่งได้ การแสวงหาข้อเท็จจริง รวมไปถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง การเตรียมคดี วางรูปคดี การเตรียมพยาน การซักถาม ถามค้านในแง่มุมต่างๆ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโจทก์จำเลย เพื่อนำไปสู่การนำสืบหักล้าง ดังนั้น การฟ้องหรือต่อสู้แก้คดีในคดีอาญา ซึ่งมีกำหนดโทษตามกฎหมายสูงถึงขั้นประหารชีวิต จำคุก เกี่ยวกับอิสรภาพของจำเลย ทนายความจะต้องมีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการวางรูปคดี การถามค้าน ซักถามพยานเป็นอย่างมาก … Read more

ทนายคดีมรดกครอบครัว

คดีครอบครัว มรดก คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ ครอบครัว และการจัดการทรัพย์สินของผู้ตายแล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งบรรพ 5 และบรรพ 6 ข้อกฎหมายทั้ง 2 บรรพนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก หากบริหารจัดการไม่ดีมีโอกาสนำไปสู่คดีสาขาหรือเกิดความรุนแรงที่คาดไม่ถึงได้ง่าย ดังนั้น การว่าความในคดีครอบครัว มรดก ทนายความหรือนักกฎหมายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอสมควร โดยเฉพาะบรรพ 5 ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและบรรพ 6 ว่าด้วยเรื่องมรดก ทั้งนี้คดีครอบครัวและมรดก ล้วนเกิดจากบุคคลใกล้ชิด พ่อแม่ สามีภริยา ลูกหลาน จึงต้องมุ้งเน้นถึงการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมรอมชอมเป็นหลัก ตัวนักกฎหมายหรือทนายความนอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วจะต้องมีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีทักษะเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย มีจิตวิทยาในการพูดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จให้ได้ อย่ามุ้งเน้นที่จะเอาเปรียบหรือเอาชนะเพียงอย่างเดียว ทนายความต้องคำนึงเสมอว่าคู่กรณีหรือคู่พิพาทล้วนแล้วเคยรักกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งมาก่อนเสมอ การว่าความของทนายความจึงไม่สามารถใช้แค่ข้อกฎหมายจนสุดโต่งได้  ต้องมีทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

ทนายคดีแรงงาน

คดีแรงงาน เป็นคดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั่วไป เป็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือตามสัญญาจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งข้อขัดแย้งดังกล่าวย่อมมีความละเอียดอ่อนต้องได้รับการพิจารณาโดยศาลชำนัญเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายแรงงานร่วมกับผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง ทั้งการดำเนินคดีก็เป็นไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ที่สำคัญไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียมศาล เพื่อให้คู่ความมีโอกาสไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ ปรับความเข้าใจ และสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่เกิดความรู้สึกเป็นอริต่อกัน ซึ่งศาลแรงงานใช้ระบบไต่สวน จึงได้ยกเว้นตัดขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหลายกรณีออกไปเพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการพิจารณาคดียิ่งขึ้น ดังนั้น การว่าความในคดีแรงงาน ทนายความหรือนักกฎหมายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายหลายฉบับทีเดียว ทั้งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541  ตลอดจนต้องมีความรู้กฎหมายแพ่ง อาญา นิติกรรมสัญญา อย่างท้องแท้เพียงพอ ทั้งคดีแรงงานเป็นคดีที่ต้องใช้การไกล่เกลี่ย ประนีประนอม รอมชอมเป็นหลักนักกฎหมายหรือทนายความนอกจากจะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเฉพาะทางแล้วยังต้องมีบุคลิกภาพที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีทักษะเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย มีจิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จความปรองดองได้ จะยึดถือเอาแต่ความคิดตัวเองไม่ได้ บทความโดย: อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร

ทนายคดียาเสพติด

ทนายคดียาเสพติด ยาเสพติด มีหลากหลายชนิด หลากหลายประเภท เช่น ยาบ้า ยาอี กัญชา ฝิ่น เฮโรอิน มอร์ฟีน โคคาอีน กระท่อมฯ ซึ่งในแต่ละชนิดก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของเราแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของยาเสพติดชนิดนั้นๆ โทษหรือฐานความผิดก็มีความร้ายแรงแตกต่างกันไปด้วย สูงสุดถึงประหารชีวิตกันเลยทีเดียว แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจำเลย ถูกจับกุม ถูกฟ้องต่อศาล คนเหล่านั้นใช่ว่าจะได้กระทำความผิดเสมอไปไม่ จากข่าวคราวทางสื่อต่างๆเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการใส่ร้ายป้ายสี การใส่ความกลั่นแกล้ง ปรักปรำผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ของตนในทางใดทางหนึ่งหรือพวกพ้อง รวมถึงการโยนความผิดให้กับผู้อื่นเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความผิดนั้นมีอยู่จริงเคียงคู่กับสังคมของเรามาอย่างช้านานแล้ว แต่การอ้างว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้กระทำความผิดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มิใช่เพียงแค่เพียงการกู่ก้องร้องบอกต่อผู้อื่นว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วศาลจะเชื่อรอดคุกเสมอไป แต่เราต้องนำพยานหลักฐานต่างๆมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นด้วยว่าตนไม่ได้กระทำความผิดดังที่ถูกกล่าวหา ยิ่งการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องทำตามกฎ กติกา ที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วยแล้ว ผู้ที่ไม่รู้กฎหมายย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเชิงคดี ตามที่ชาวบ้านมักจะพูดกันว่า “ติดคุกไปแล้วครึ่งตัว” นั้นเอง   ดังนั้น การต่อสู้แก้คดีสำหรับคดียาเสพติด ทนายความจะต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก หากจำเลยทำความผิดจริงควรแนะนำให้รับสารภาพและหาทนายความเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องแถลงการณ์ประกอบคำรับสารภาพขอให้ศาลลงโทษสถานเบาหรือสืบเสาะก่อนมีคำพิพากษา  แต่หากไม่ได้กระทำความผิดก็ต้องรีบหาทนายความที่มีความรู้ความชำนัญการด้านคดียาเสพติดโดยเร็วเพื่อวางรูปคดี แนวทางการสืบพยาน เตรียมพยานตลอดจนร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยเร็ว “ยิ่งเร็วยิ่งมีโอกาส” ก็จะมีโอกาสชนะคดีกอบกู้ความเป็นธรรมให้กับตนเองได้